Dil Mein Bughz, Pait Me Haram

Dil Mein Bughz, Pait Me Haram Aur Tawaf Pe Tawaf

KAABA Khud Chakar Mein Hai Ke Ye Log Kis Chakkar Mein Hain?

Similar SMS:

  • No Similar SMS:
Tags: ,