Fitra MQM Ke Liye

Ae Eman Walo! Tumhari Namaz, Roza Aur Taraweeh Sirf Allah Ke Liye Hai

Magar Yad Rakho!

FITRA Sirf MQM Ka Hai…

Mufti Altaf Hussain, Khateeb Jama Masjid 90

Similar SMS: