7

Neend 4 Tarah Ki Hoti Hai

Neend 4 Tarah Ki Hoti Hai

– Ambiya Ki Neend

– Momin Ki Neend

– Munafiq Ki Neend

– Shetan Ki Neend

– Seedhay Ho Kar Ambiya Sotay Hain.

– Daain Taraf Karwat Le Kar Momin Sotay Hain.

– Baain Taraf Karwat Le Kar Munafiq Sotay Hain.

– Ulta Ho Kar Shetan Sotay Hain.

Tags: